Obchodní podmínky

Úvodní smluvní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží mezi prodávajícím a kupujícím, jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí smlouvy.
Jednotlivá ustanovení všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím neobsahuje jinou úpravu.
Odchylná písemná ujednání mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu.
K uzavření Kupní smlouvy dochází i převzetím zboží kupujícím a prokazatelným potvrzením dodacího dokladu, faktuře, přepravním listě spediční společnosti.

Předmět

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, popisem a cenou.
Veškeré objednávky uskutečněné na https://www.konskebylinky.cz/ jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na https://www.konskebylinky.cz , a že s nimi souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží již není k dispozici na skladě či u dodavatele a dále z jiných důvodů (např. pokud jsou objednací údaje neúplné). V těchto případech si prodávající vyhrazuje právo poslat balík bez položek, které skladem nejsou a v dohledné době nebudou. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanovením Občanského zákoníku pro konečného spotřebitele, Obchodním zákoníkem pro registrované dle IČO, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků.
Upozornění: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Objednávku můžete stornovat bezplatně do 48 hod. od objednání.

Dodání a platba

Dodáním zboží se rozumí zaslání zboží objednaného kupujícím na určenou adresu a jeho převzetí potvrzené na dodacím / přepravním listě / faktuře, který obsahuje specifikaci druhu zboží, převzatého množství, kupní cenu za jednotku, množství a cenu celkem za položku zboží a za celou dodávku.
U zboží "skladem" standardně zasíláme přes přepravní společností DPD a GEIS do 8 pracovních dní od potvrzení Vaší objednávky. Cena poštovného vychází z ceníku společností DPD a GEIS. Placení probíhá formou dobírky, nebo po předchozí dohodě, lze zboží vyzvednout a zaplatit v hotovosti na naší provozovně na adrese: Koňské bylinky, Čs. Armády 30, Lysá nad Labem

 

Reklamační řád

Reklamaci na dodané množství musí kupující uplatnit u prodávajícího nejpozději při předání zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského zboží v uzavřených obalech.
Reklamaci kvalitativních vad zboží musí kupující uplatnit u prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby. Při reklamaci je nutné předložit spolu s reklamovaným výrobkem, který je v neporušeném, originálním obalu, také nabývací daňový doklad (fakturu), příp. zjednodušený daňový doklad (paragon).
Reklamaci, resp. odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoliv sankce je možno provést do 14 dní od převzetí zásilky buďto emailem, dopisem, nebo osobně v provozovně firmy: Koňské bylinky, Čs. Armády 30, Lysá nad Labem

Záruka na zboží

Kupující je povinen provést při převzetí zboží kontrolu neporušenosti obalu, hlavně u zboží v sáčcích. V případě, že je evidentní poškození, kontaktujte ihned naší firmu. Neprodleně poté zkontrolujte druh a množství zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel. V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká: pokud zákazník nepředloží nabývací daňový doklad, vypršením záruční doby, mechanickým poškozením zboží, neodborným zacházením, při poškození zboží živly. Reklamace vad zjevných, druhu a množství zjištěných kupujícím při kontrole zboží, je kupující povinen oznámit písemně (emailem, dopisem). Reklamace dodavatel přijímá nejpozději do 48 hodin po převzetí zásilky.

Zrušení objednávky

Objednávky je možno bezplatně a bezdůvodně zrušit do 48 hodin emailem na adrese info@konskebylinky.cz  Stačí uvést variabilní symbol Vaší objednávky nebo alespoň jméno a příjmení. Pokud při zrušení objednávky uplynuly více než 4 pracovní dny, účtujeme storno poplatek 25 % z celkové ceny objednávky.

Bezpečnost dat

Všechna osobní data, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu. Provozovatel e-shopu prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.

Změna cen

Ceny se mohou v průběhu roku měnit, dle cen dodavatele.

Provozovatel e-shopu

Koňské bylinky

Dražice 56

294 71 Benátky nad Jizerou

E-mail: info@konskebylinky.cz

Mobil: 775 802 287

IČ: 66467918

bankovní spojení: Fio banka, a.s.; číslo účtu:  2401140900/2010

 

Adresa provozovny

Čs. Armády 30,Lysá nad Labem